קהילת המועצה האזורית גן רוה

 אירוס, בית-חנן, בית-עובד, גאליה, גן-שורק,
  כפר-הנגיד, מחנה הילה, נטעים, כפר הנוער עיינות ופלמחים
קישורים לכיתות השונות  |  חדשות מהמועצה  |  חושבים חינוך בגן רוה  |  פורום כללי גן רוה  |  index.ganrave.com  |  יזמות ופיתוח במרחב הכפרי  |  
תאריך ושעה
 

בניית אתרים

 

 

 

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלחהסכמות על היטל השבחה

דף הבית >> יישובים >> אירוס >> הסכמות על היטל השבחה
25/11/2010


לכלל ציבור בעלי החלקות בשכונת "אירוס", גן רווה

 

 

המועצה האזורית "גן רווה" והועדה המקומית לתכנון ולבניה "שורקות", מודיעות בזאת לכלל ציבור בעלי החלקות בתחום שכונת "אירוס" (להלן: "המתחם"), כי במסגרת דיון בעתירות מינהליות בבית המשפט המחוזי בפתח תקווה – עת"מ 36072-04-10, ועת"מ 34846-05-10 (להלן: "העתירות המינהליות"), ניתן ביום 21.10.10 תוקף של פסק דין להסדר פשרה בנוגע להיטלי השבחה ולתביעות פיצויים על פי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965  בגין התכניות החלות במתחם (להלן: "הסדר הפשרה").

 

ביהמ"ש נעתר לבקשת הצדדים כי ישאיר את הליכי העתירות תלויים ועומדים למשך תקופה של 90 יום מיום מתן התוקף של פסק הדין להסדר הפשרה, דהיינו עד ליום 19.1.2011, על מנת לאפשר לכל מי שיהיה מעוניין בכך, להצטרף כעותר לעתירות ולבקש כי הסדר הפשרה יחול עליו.

 

לאור זאת, כל המעוניין לקבל פרטים בדבר הסדר הפשרה ולעיין בו ובהחלטת בית המשפט, על מנת להחליט האם ברצונו להצטרף כצד להסדר הפשרה במסגרת העתירות המינהליות, מוזמן לפנות אל משרדי הועדה המקומית ו/או המועצה האזורית, ולקבל הבהרות ככל שנדרש.

 

תשומת לב המעוניינים למיגבלת הזמנים כמפורט לעיל.

 

                                                                                                           על החתום:

 

                                                                                                          הועדה המקומית לתו"ב "שורקות"

                                                                                                          המועצה האזורית "גן רווה"

 
 

דף הסבר לכל המעוניין להצטרף להסדר פשרה אשר אושר על ידי ביהמ"ש בשכונת "אירוס", גן רווה

 

במסגרת דיון בעתירות מינהליות בבית המשפט המחוזי בפתח תקווה – עת"מ 36072-04-10, ועת"מ 34846-05-10 (להלן: "העתירות המינהליות"), ניתן ביום 21.10.10 תוקף של פסק דין להסדר פשרה בנוגע להיטלי השבחה ולתביעות פיצויים על פי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965  בגין התכניות החלות במתחם (להלן: "הסדר הפשרה").

ביהמ"ש נעתר לבקשת הצדדים כי ישאיר את הליכי העתירות תלויים ועומדים למשך תקופה של 90 יום מיום מתן התוקף של פסק הדין להסדר הפשרה, דהיינו עד ליום 19.1.2011, על מנת לאפשר לכל מי שיהיה מעוניין בכך, להצטרף כעותר לעתירות ולבקש כי הסדר הפשרה יחול עליו.

במסגרת הסדר הפשרה הוסכם כי הסכום לתשלום היטל השבחה בגין אישור תכניות בר/במ/109 ו – בר/1/109 (להלן: "התכניות המשביחות"), יתחלק כדלקמן:

 1.           לגבי בעלים אשר בגין החלקה המקורית מכוחה הוקצתה החלקה החדשה אשר בבעלותו, תלויה ועומדת תביעה לירידת ערך לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965 (להלן: "חוק התו"ב"), בגין אישור תכנית תמ"מ 3 והשלכותיה וטענות בענין משך הליכי תכנון התכניות המשביחות והקפאה במקרקעין וכיוצ"ב (להלן: "התביעה"), ובכפוף לביטול התביעה, יעמוד הסכום לתשלום היטל השבחה על סך 47,364 ₪.

מי שנכלל בקבוצה זו ידרש, בנוסף לתשלום סכום הפשרה, להחתים את התובעים על כתב התחייבות בענין ביטול התביעה, המצורף כנספח ג' להסדר הפשרה. יחד עם זאת, ככל שיוכח, במסגרת תצהיר, אשר נוסחו מצוי בועדה המקומית, שאין אפשרות להמציא ויתור על התביעה מטעם התובעים, ניתן יהיה להגיש לועדה כתב שיפוי, בנוסח המצורף כנספח ד' להסדר הפשרה.

 2.           לגבי בעלים אשר על החלקה המקורית ממנה הוקצתה החלקה שבבעלותו לא תלויה תביעה כאמור, יעמוד הסכום לתשלום היטל השבחה על סך 119,988 ₪.

מי שנכלל בקבוצה זו ידרש, בנוסף לתשלום סכום הפשרה, לחתום על כתב התחייבות בנוסח הרצ"ב כנספח ה' להסדר הפשרה.

כל המעוניין להצטרף להסדר הפשרה דלעיל, עליו להגיש, בשלב הראשון, בקשה להצטרף לעתירות המנהליות ולהעביר את העתק הבקשה לועדה המקומית לתו"ב שורקות. נוסח בקשה כאמור מצוי באתר הועדה המקומית לתו"ב שורקות ובמשרדי הועדה המקומית.

בשלב השני ובתום 90 הימים אשר קצב בית המשפט, תיערך על ידי הועדה המקומית טבלה המפרטת את המבקשים אשר הוגשה מטעמם בקשה להצטרף לעתירות, ולאיזו קבוצה הם משתייכים.

לתשומת לב המבקשים, הבקשה הינה להצטרף להסדר הפשרה בשינויים המחוייבים, דהיינו, המועדים הקבועים בהסדר הפשרה הנוכחי יותאמו ליום הגשת הטבלה החדשה לאישור בית המשפט. כמו כן, סכומי הפשרה ישוערכו.

לאחר עריכת טבלה מסכמת, תוגש בקשה לביהמ"ש לאשר את צירופו של מי שיכלל בטבלה המסכמת, להסדר הפשרה, בשינויים המחוייבים בדבר מועדי תשלום ושיערוך סכומי הפשרה, כמפורט לעיל.

 

בבית המשפט המחוזי – מחוז מרכז                                                                     עת"מ 10 – 04 - 36072

בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים                                                       עת"מ  10 – 05 - 34846                                                           

                                                                                                                        בפני כב' הש' אילן שילה                                                                                                                                                                                                                      

 

בענין המבקשים:                             _______________ ת.ז. _______________

                                                          _______________ ת.ז. _______________

                                                          _______________ ת.ז. _______________

                                                          _______________ ת.ז. _______________

                                                          אשר כתובתם הינה: ___________________

                                                          טל: _____________ פקס:_____________

 

                                                          ככל שהמבקשים מיוצגים:

                                                          באמצעות ___________________________

ובענין:

 

העותרים:                                        עפרה אשכנזי ואח'

                                                         ע"י ב"כ עו"ד אברהם פורז ואח'

                                                         מדרך השלום 53 (מגדל הורד), גבעתיים 53454

                                                         טל: 5733000 – 03 פקס: 5734000 – 03

 

                                                                                - נגד-

 

 

המשיבות:                                        1. הועדה המקומית לתכנון ולבניה "שורקות"

                                                          2. המועצה האזורית "גן רווה"

                                                         ע"י ב"כ הררי טויסטר ושות'  -  יצחק ברוש

                                                         ו/או אילנה בראף-שניר ו/או בתיה בראף (מליכזון)

                                                         ו/או יעל טויסטר ישראלי ו/או רוני עמיר ו/או חנה כהן

   ו/או לימור ספצ'ק ו/או איתי ברוש ו/או תמר איגרא

   גיתית שרמן ו/או רונית עובדיה ו/או עירית רוטשילד

    ו/או שגית אביבי גליקסמן ו/או אפרת רשף ו/או

    אסף הראל ו/או לימור דניאלי שוסטר ו/או יניב אליאספור

    כולם ממגדל ב.ס.ר 1, רח' בן גוריון 2 רמת גן 52573

                                                          טלפון: 03-7553800  פקס: 03-7553801                                             

                                                      

                                                        

בקשה להצטרף כעותר לעתירות שבכותרת

 

 

בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת לצרף את המבקשים, הח"מ, כעותרים בעתירות שבכותרת, וזאת מן הנימוקים כמפורט להלן;

 

 

1.            בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 21.10.10, הושארו הליכי העתירות שבכותרת תלויים ועומדים לתקופה של 90 יום ממועד זה, על מנת לאפשר לכל בעל מקרקעין בתחום שכונת "אירוס", בתחום המועצה האזורית "גן רווה", המעוניין בכך, להצטרף להסדר הפשרה אשר קיבל תוקף של פסק דין על ידי ביהמ"ש הנכבד באותו המועד (להלן: "הסדר הפשרה").

2.            אנו המבקשים, הח"מ, הננו הבעלים הרשום/בעלי הזכות להירשם (למחוק את המיותר) במקרקעין הידועים כגוש _______ חלקה______, בתחום שכונת אירוס, על פי נסח רישום מקרקעין/ הסכם רכישה, המצ"ב (מחק את המיותר).

3.            בגין החלקה אשר הננו בעלי הזכויות בה (אשר התקבלה מכח הזכויות בחלקה מקורית ________ בגוש ________), הוגשה /לא הוגשה (מחק את המיותר), תביעת פיצויים בטענה לירידת ערך, על פי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965, מטעם ______________.

4.            לאחר שקראנו את נוסח הסדר הפשרה והבנו את תוכנו, אנו מבקשים כי הסדר הפשרה יוחל אף עלינו, לאחר הצטרפותנו כעותרים בעתירה, בכפוף לשינויים המחוייבים בדבר מועדי התשלום ותוספת הפרשי הצמדה לסכומי הפשרה, ובכפוף לקבלת אישורן של המשיבות לבקשת ההצטרפות מטעמנו.

5.            מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה.

                                                                             

שם _____________________  חתימה _________________

                                                                                   

                                                      שם _____________________  חתימה _________________        

 

                                                     שם _____________________  חתימה _________________

                                                                                       

                                                      שם _____________________  חתימה _________________
מכתב שנשלח ע"י פורום פעילים למען אירוס בעניין הסכמות בין גורמים שונים על היטל השבחה [3/8/2008]

 

 

 

 

 

 

שלום רב לכל בעלי המגרשים,
 
עו"ד פורז בשיתוף פורום פעילים הגיע להסכמות מול המועצה האזורית גן רווה והוועדה לתכנון ובניה "שורקות" בדבר תשלום היטלי ההשבחה.
 
ההסכמות אינן מחייבות אף אחד אבל מאפשרות התקדמות בנושא לכל בעל מגרש החפץ בכך.
 
כידוע אוכלוסיית בעלי המגרשים מתחלקת לשניים, בעלי מגרשים שתבעו שיהוי בעבר (או שתבעו בשמם...) ובעלי מגרשים ללא תביעת שיהוי.
 
ניתן לראות את רשימת בעלי התביעות החלקית באתר האינטרנט >>
 
 
כל בעל מגרש שתבע בעבר את הוועדה לתכנון ובניה, יכול לקבל שומה של 37,500 ₪ עבור שתי ההשבחות (שנת 94, שנת 98) תמורת ביטול תביעתו.
 
כל בעל מגרש אשר לא תבע, יכול לקבל שומה של 95,000 ₪ עבור שתי ההשבחות. (שנת 94, שנת 98)
 
כל בעל מגרש יידרש לחתום על שני מסמכים, האחד, כתב ויתור על תביעתו או כתב ויתור למי שאינו תבע, והשני, הסכם פשרה לגבי תשלום היטל ההשבחה.
יש לגשת למשרדי עו"ד טויסטר לחתום על המסמכים.(בית ב.ס.ר 1 רמת גן)
 
נקודות נוספות:
1.    כל המסמכים מצורפים למייל זה.
2.    לפרטים נוספים ניתן לפנות למר אורי זיק >> 0503337249
או למר יואב חי >>0545237279
3.    כולנו תקווה שחברי החברה הארץ ישראלית יאמצו הסכם זה ותמורת היטל השבחה של 37,500 ₪ למגרש (שהולך כולו לטובת פיתוח היישוב) יסללו את הדרך להתקדמות מהירה!
 
 
בתודה ובברכת המשך בניית היישוב,
אמיר
פורום הפעילים למען הקמת היישוב אירוס!
0523983489
 
 
 
 
 
 
 
מונה:


 


 

 

  

 


הודעות אחרונות מהפורומים

לייבסיטי - בניית אתרים